Offline-Eventorganiseren-Eventplanning-MarlouVisser-Eventondersteuner-MarilouEventSupport-Eventhost

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Marilou Event Support

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

Artikel 1 – Definities

1.1 onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan Marilou Event Support een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.2 onder Marilou Event Support: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.

1.3 onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en Marilou Event Support tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.4 onder artiest: iedere ondernemer (in de meest ruime zin), spreker, acteur, trainer of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Marilou Event Support tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door Marilou Event Support te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.

1.6 onder locatie/ tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.

1.7 onder de geaccepteerde offerte: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door Marilou Event Support te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), indien van toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van Marilou Event Support gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen. Het akkoord op de offerte dient door de opdrachtgever via email bevestigd te worden.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Marilou Event Support zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is Marilou Event Support gerechtigd deze wijzigingen/ aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen/ aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan Marilou Event Support medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

4.5 Het verminderen van het aantal gasten door de opdrachtgever kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor productiedatum schriftelijk geschieden, indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal gasten na deze datum zal niet leiden tot een vermindering van de geaccepteerde offerte.

4.6 Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de door Marilou Event Support uitgevoerde telling als bindend.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden, vergunningen en betaling van legeskosten die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.

5.3 Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van trainers, acteurs, muzikanten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

5.5 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Marilou Event Support gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

5.6 Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door de Marilou Event Support ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan de opdrachtnemer op te leveren.

Artikel 6 – Opschorting / verplaatsing / annulering

6.1 Marilou Event Support is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen

6.2 Het is mogelijk om de productie kosteloos te verplaatsen indien de aanvraag voor de verplaatsing minimaal dertig dagen voor de productiedatum is aangevraagd. Marilou Event Support is gerechtigd bij verplaatsing een aanbetaling te berekenen van 20% van het geaccepteerde offertebedrag.

6.3 Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk of per email te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is deze gehouden aan Marilou Event Support een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage

(a) Wanneer er wordt geannuleerd meer dan dertig kalenderdagen voor de productiedatum berekenen we 50% vergoeding van het geaccepteerde offertebedrag;

(b) Wanneer er wordt geannuleerd tussen de dertig en acht kalenderdagen voor de productiedatum berekenen we 75% vergoeding van het geaccepteerde offertebedrag;

(c) Wanneer er wordt geannuleerd in de laatste week (zeven kalenderdagen) voor de productiedatum berekenen we 100% van het geaccepteerde offertebedrag;

Artikel 7 – Facturen en betaling

7.1 De factuur wordt direct na toezegging van het evenement, annulering of verplaatsing toegezonden door de opdrachtnemer en deze dient binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn voldaan door de opdrachtgever.

7.2 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan Marilou Event Support medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

7.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Marilou Event Support zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

7.4 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Marilou Event Support is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Marilou Event Support uitdrukkelijk voor schadeaanspraken van derden.

8.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Marilou Event Support beperkt tot maximaal de voor volledige uitvoering van het evenement geaccepteerde offerte van Marilou Event Support

8.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Marilou Event Support kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van Marilou Event Support bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, aan de in art. 5.6 genoemde goederen en materialen, welke niet het gevolg is van normale slijtage, vanaf het moment waarop de Marilou Event Support het werk heeft opgeleverd tot het moment waarop de opdrachtnemer daadwerkelijk met de afbouw aanvangt.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Voor zover Marilou Event Support voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan Marilou Event Support toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een trainer, acteur of muzikant wegens ziekte.

9.3 Marilou Event Support heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Marilou Event Support is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

9.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van Marilou Event Support, is opdrachtgever aan Marilou Event Support een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Marilou Event Support gepresteerde.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Marilou Event Support in verband met een evenement buiten Marilou Event Support om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.

10.2 De auteursrechten van alle ontwerpen van Marilou Event Support zijn en blijven onder alle omstandigheden diens eigendom.

10.3 Zonder schriftelijke toestemming van Marilou Event Support zullen geen geluids- en beeldopnamen van het evenement of een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd.

10.4 Zonder de schriftelijke toestemming van Marilou Event Support zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende acteur, trainer of muzikant wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.

10.5 Opdrachtgever staat er voor in dat zijn gasten zich aan de bepalingen van dit artikel zullen houden als ware zij als opdrachtgever daaraan gebonden.

Artikel 11 – Rechtskeuze, geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Marilou Event Support en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de rechtbank bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit tussen Marilou Event Support en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Scroll naar boven